Prevádzkové predpisy

Prevádzkový poriadok rebrinových súprav SPORTBABY.SK

Rebriny a preliezačky sú určené na športové cvičenia detí a dospelých v domácom prostredí. Súpravy sú vyrobené z mäkkého a tvrdého dreva.

POZOR! Pred cvičením s deťmi doma sa poraďte s pediatrom a vyberte bezpečnú zostavu cvičení podľa veku, kondície a zdravotného stavu dieťaťa.

Pravidlá obsluhy:

1. Neprekračujte povolené zaťaženie rebrinových súprav a príslušenstva! Neskáčte na rebrinách, netrhajte vodorovné priečky ani inak nemanipulujte s rebrinami inak, ako je uvedené v návode.

2. Rebriny nevystavujte dlhodobo vlhkému prostrediu.

3. Rebrinové súpravy sa majú používať v suchých, čistých a vetraných obytných priestoroch pri teplote od +2 °C do +45 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu od 45 do 60 % a majú byť umiestnené vo vzdialenosti väčšej ako 1 m od vykurovacích zariadení a najmenej 0,5 m od zdrojov elektrického osvetlenia.

4. Rebrinové súpravy používajte len na určený účel. Na rebrinách sa napríklad nemôže sušiť oblečenie (priečky vyschnú a popraskajú). Rebrinové súpravy sa nemôžu používať na ukladanie škatúľ a iných predmetov (tieto predmety môžu pri hre na rebrinách spadnúť a zraniť dieťa).

5. Niektoré komponenty rebrinových súprav môžu byť za určitých podmienok, ktoré nezávisia od výrobcu, nebezpečné pre vaše zdravie a zdravie vašich detí. Výrobca preto dôrazne odporúča, aby ste svoje deti počas hry a vykonávania telesných cvičení neustále sledovali a dohliadali na ne. Rebrinové súpravy je potrebné doplniť gymnastickými žinenkami.

6. Pred inštaláciou súpravy poučte deti o pravidlách bezpečného správania a cvičenia na rebrinových súpravách. Zabezpečte, aby boli dodržané všetky vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k neúmyselnému zraneniu dieťaťa.

7. Na rebrinách a všetkom príslušenstve môže byť vždy len jedno dieťa! Ak sú na súprave dve deti, môže jedno dieťa pádom zraniť dieťa pod ním. Dodržiavaním týchto pokynov zaistite bezpečnosť svojich detí.

8. Deti by nemali nosiť šály, čiapky alebo klobúky so stuhami, prilby s roztrhnutými remienkami, oblečenie s predĺženými smyčkami alebo iné oblečenie, ktoré by sa mohlo pri vykonávaní cvičenia zachytiť alebo zamotať.

9. Nedovoľte deťom, aby na súčasti rebrinových súprav pripevňovali akékoľvek cudzie predmety, ako sú laná, psie vôdzky atď.

10. Sledujte čistotu a stav rebrin:

     a. priečky by nemali byť špinavé, lepkavé alebo klzké
     b. pravidelne utierajte diely vlhkou handričkou a potom utrite povrch do sucha

11. Pred začatím akejkoľvek činnosti skontrolujte technický stav rebrin a spoľahlivosť ich upevnenia, ako aj neporušenosť prvkov lanovej súpravy. Odstráňte prípadné závady (uvoľnenie upevňovacích prvkov, porucha akýchkoľvek častí rebri). Nedovoľte deťom hrať sa na poškodenej rebrinové súprave.

12. Dôležité! Nenechávajte deti v mieste, kde montujete a inštalujete rebrinovú súpravu. V konštrukcii je veľa malých častí (skrutky, matice atď.), ktoré môže dieťa prehltnúť alebo sa inak poraniť.

Rebriny s príslušenstvom sú určené len na fyzické aktivity - cvičenie a hru.

Ak sa budete pravidelne a starostlivo starať o všetky rebrinové súpravy, predĺžite ich životnosť.